Някои въпроси на наказателноправната защита на природата - доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева

Изследването обхваща действащото наказателно законодателство в областта на защитата на околната среда и свързаното с него специално административно законодателство, като анализира обхвата на наказателноправната защита, факторите за нейната ефективност и връзките между наказателната, административно-наказателната и административната отговорност за увреждане на природни богатства.

Като предлага обща аналитична рамка и подходи за прилагане на наказателния закон, то се стреми да подпомогне дейността по наказателно преследване на престъпления против околната среда и е предназначен както за тесни специалисти в материята, така и за по-широка юридическа аудитория, която тепърва навлиза в нея.

Актуалността му се определя основно от:

- Относително ниската специална квалификация на органите по разследване и преследване на тази категория престъпления. Материята не е застъпена в традиционните курсове по наказателно и административно право във висшето юридическо образование и последващите стандартни образователни програми. По въпросите на екологичните престъпления липсва достатъчно съдебна практика и специализирана правна литература, позволяващи самоподготовка;

- Развитието на специално правозащитно законодателство, към което препращат бланкетните норми на наказателния закон и нарушенията на което пораждат различни видове юридическа отговорност, включително наказателна. Процесът е динамичен и постоянен и поражда непрекъснати промени в приложното поле на наказателноправната защита, поради което поддържа непрекъсната потребност от усъвършенстване на познанията за него;

 

- Повишената обществена чувствителност към общественоопасното увреждане на природните богатства и свързаната с това претенция за ефективното му противодействие и наказване със средствата на наказателното право.

Пълният текст на изследването можете да прочетете в прикачения по-долу файл.